Adobe Acrobat X Pro 10.1.16

Adobe Acrobat X Pro 10.1.16

Adobe Systems – Commercial – Windows
ra khỏi 37 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Adobe Acrobat X Pro phần mềm cho phép bạn cung cấp chuyên nghiệp cao PDF truyền thông. Tạo và chỉnh sửa tập tin PDF với đa phương tiện bao gồm, chia sẻ thông tin an toàn hơn và thu thập thông tin phản hồi đội hiệu quả hơn.

Tổng quan

Adobe Acrobat X Pro là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Adobe Systems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.414 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat X Pro là 10.1.16, phát hành vào ngày 15/10/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/11/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 10.1.16, được sử dụng bởi 44 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Acrobat X Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Acrobat X Pro đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Acrobat X Pro!

Cài đặt

người sử dụng 1.414 UpdateStar có Adobe Acrobat X Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại